Loading..

Product was successfully added to your shopping cart.

Duomenų apsauga

Duomenų apsauga

1. Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „Gilde.lt“ elektroninės parduotuvės ir kliento pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2. Kliento asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3. UAB Gilde.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

3.2. Asmens duomenys elektroninėje parduotuvėje tvarkomi automatiniu būdu.

3.3. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

3.4. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:

3.4.1. duomenų subjektas duoda sutikimą;

3.4.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

3.4.3. UAB Gilde.lt įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;

3.4.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia UAB Gilde.lt arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

3.5. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

3.6. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

3.7. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

3.8. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

3.9. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

4. Naudotis e-parduotuvės paslaugomis gali:

4.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

4.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

4.3. juridiniai asmenys;

4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

5. UAB Gilde.lt gerbia kiekvieno kliento teisę į privatumą. Kliento asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e - parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi automatiniu būdu:

5.1. kliento prekių užsakymų apdorojimui;

5.2. finansinių dokumentų išrašymui;

5.3. problemų, susijusių su prekių pateikimų ar pristatymu, išsprendimui;

5.4. kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui.

6. Registracijos ir užsakymo e-parduotuvėje metu klientas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

7. Tvarkydamas ir saugodamas kliento asmens duomenis UAB Gilde.lt įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, asmens duomenis saugodama 2 metus nuo paskutinio pirkėjo apsipirkimo.

7.1. Kliento duomenų saugumą užtikrina saugaus ryšio SSL sertifikatas, kurį suteikė tarptautinis elektroninio parašo sertifikavimo centras. UAB Gilde.lt įsipareigoja, kad duomenys, keliaudami iš kliento kompiuterio iki serverio nebus perskaityti ar pakeisti trečiųjų asmenų.

7.2. UAB Gilde.lt teikdama internetinės prekybos paslaugas saugo informaciją kliento galiniame įrenginyje (naudoja slapukus) taip užtikrindama kliento galimybę gauti norimą paslaugą e-parduotuvėje. UAB Gilde.lt užtikrina, kad tokia galimybė nebus prieinama tretiesiems asmenims.

8. UAB Gilde.lt gali statistiniais tikslais naudoti su kliento asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims, tiesioginė rinkodara

9. UAB Gilde.lt pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:

9.1. UAB OYSTER & Co įmonei (adresas Panerių g. 51, Vilnius (juridinio asmens kodas 110866283 bei AB „Lietuvos paštas“ (juridinio asmens kodas 121215587) tik šio dokumento 5.3. punkte minimiems tikslams įgyvendinti;

9.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.3. Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles išreiškia sutikimą, jog nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje UAB Gilde.lt tikslu bei atskiru patvirtinimu išreiškia sutikimą, kad jo duomenys butų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

9.4. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai Pardavėją, išsiųsdamas pranešimą adresu oyster@oyster.lt

IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

10. Klientas pats turi teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją, o taip pat pasinaudoti Privatumo politikos 13 punkte nurodytomis teisėmis.

V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

11. Klientas, norėdamas gauti informaciją apie savo duomenis, kuriuos tvarko UAB Gilde.lt, privalo pateikti UAB Gilde.lt, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę. UAB Gilde.lt, patikrinęs tvarkomus duomenis, privalo iš karto atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi bei kaip yra tvarkomi, perduodant juos klientui užantspauduotame voke, kuris perduodamas klientui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu klientas prašymą UAB Gilde.lt pateikia ne tiesiogiai, o atsiunčia paštu, per kurjerį ar kitaip, UAB Gilde.lt per 30 darbo dienų privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi.

12. Neatlygintinai UAB Gilde.lt klientui teikia informaciją apie jo duomenis tvarkomus duomenis kartą per kalendorinius metus. Jei klientas kreipiasi antrą kartą ar daugiau kartų per kalendorinius metus, tai duomenys teikiami atlygintinai, t.y. atsakant apie jo asmens duomenų tvarkymą pagal tvarką, kaip numatyta Privatumo politikos 11 p. bei informuojant apie duomenų teikimo apmokėjimo tvarką. Klientas už informacijos pateikimą gali sumokėti į UAB Gilde.lt nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą banke. Jeigu klientas už duomenų pateikimą sumoka UAB Gilde.lt kasoje, jam turi būti išduodamas kasos pajamų orderio kvitas su nurodytu atlyginimo dydžiu, detalizuojant pagal atskiras išlaidų rūšis (1 lapas popieriaus - 0, 15 €; darbo sąnaudos - 0,29 €; rašalas – 0,15 €; elektra – 0,15 €).

13. Klientas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, ir nustatęs, kad jo duomenys yra neteisingi, neišsamūs ir netikslūs, turi teisę reikalauti ištaisyti tokius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą. Klientas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, ir nustatęs, kad jo duomenys tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turi teisę reikalauti sunaikinti tokius asmens duomenis ar sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą.

VI. Privatumo politikos keitimas

14. UAB Gilde.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas e – parduotuvėje, bei nurodytu el. paštu.

15. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e-parduotuvės sistemoje.

16. Jeigu klientas nesutinka su nauja Privatumo politikos redakcija, klientas turi teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu oyster@oyster.lt arba paštu: Kauno g. 34, LT-03202 Vilnius) su sąlyga, kad klientas praranda teisę naudotis e-parduotuvės paslaugomis.

17. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo klientas ir toliau naudojatės e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad klientas sutinkate su nauja redakcija.